درباره ما

صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: حسن قادری

سردبیر: شورای سردبیری
ویراستار: محمدخالد قانع، سمیه جباری
همکاران: دکتر برهان ولدبیگی، حیدر غلامی،عبدالحکیم حکیمی، هدایت فخرالدینی، فتح الله احمدی، عرفان زمردی، امان الله فرجی، صهیب قادری، کیوان حاتمیان، فتح الله رضایی، نادر نقشبندی
عکاس: معتصم شافعی، سرور فرهادی
طراح جلد: یعقوب شجاعی و پژمان شجاعی
صفحه آرا: امیر ارسلان خضری